ПРОИЗВОДИ

Нашата главна дејност е изработка на калапи за вбризгување пластика и лиење алуминиум како и сериско производство на пластични компоненти, користејќи широк спектар на оптимални гранулати. Нашиот фокус се бризгање на сложени калапи и пластични компоненти,1К компоненти, компоненти со сложена текстура како и изработка на склопови и подсклопови.

Имаме компетентност во фазите на развој, изработка на калап, интерно производство единечни копоненти, како и мануелна и автоматска монтажа на склопови и подсклопови и лабаратористи тестови.

Клучни карактеристики:

  • детална студија на изводливост и оптимизација на дизајнот за производство
  • избор на оптимални материјали според барањата
  • водење грижа за оптимален концепт на калап
  • сопствен машински парк
  • дополнителни услуги

ГАЛЕРИЈА 1

ГАЛЕРИЈА 2

ГАЛЕРИЈА 3

image
http://teteplast.com/wp-content/themes/blake/
http://teteplast.com//
#d12626
style1
paged
Loading posts...
/home/teteplas/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://teteplast.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk