КВАЛИТЕТ

Перформансите во согласност со стандардите и континуираниот циклус на подобрување резултираат со:

  • одлични услуги за задоволување на барањата и очекувањата на клиентите
  • стабилност за инвестирање во развојот на компанијата и обезбедување на задоволство на вработените, како и за заинтересираните страни во средината во која работиме
  • континуиран раст на вработените и нивните надлежности и обезбедување услови за нивен развој
  • соработка со квалификани добавувачи со цел да се постигнат оптимални логистички текови низ целиот синџир на набавка
  • обезбедување на соодветно ниво на опрема за развој, производство и контрола на квалитет

 

Систем за менаџмент со квалитет

Во Те-Те Пласт, квалитетот на производот е од примарна важност. Тој се планира уште во фаза на развој на производот и процесот и постојано се надградува со употреба на алатки за подобрување на квалитетот и праксата. ВО предвид се земаат и потребите и барањата на нашите клиенти, давајќи целосна студија за изведба на бараната промена. Со постојана интерна евалуација на системот за менаџмент со квалитет, се добива извештај за статус на спроведувањето на системот за управување со квалитет, според кој вршиме соодветни корекции и постојано ги подобруваме нашите процеси врз основа на перцепираните можности. Превентивната контрола на производствениот процес и п процесите за поддршка со користење на статистички методи и ефикасно решавање на проблеми со користење на 8D структурираниот метод и алатки (Ishikawa, 5Why, Pareto итн.) обезбедува намалување на производите кои не се во согласност со целта за нула грешка.

Исто така, во главниот фокус на Те-Те Пласт се и вработените и нивните задоволства. Преку развој на вработените и нивен стимул, се добиваат позитивните резултати во однос на работењето на компанијата. За таа цел се вложуваат напори во сè поефикасна комуникација, како и посветување на голем број ресурси и време за едукација и обука на сите наши вработени, како во професионални области, така и во областа на квалитет, заштита на животната средина , меѓусебните односи, управувањето и другите области.

 

Сертификати за квалитет

Мерењето на потребното високо ниво на управување со системите за квалитет за производство на производи и имплементација на услуги е спроведено пред подолго време и се темели за сертификатите за квалитет што ни се доделуваат и се потврдени со следните ревизии на системот за менаџмент со квалитет. Те-Те Пласт располага со стандардите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, и е во процес на ресертификација според стандардот IATF 16949.

Мерење и тестирање

Во нашата сопствена лабораторија имаме потребна опрема за да се обезбеди следното: – спроведување на точно димензионални производи (3D метри, оптички мерачи, мерни уреди и сл.), спроведување на тестови за функционалност како и контрола на механичките својства.

На барање на нашите клиенти, ние исто така вршиме тестови на материјали и производи според нивните стандарди и норми во надворешни акредитирани лаборатории.

Системот за менаџмент со кваитет постојано ги применува сите пет столба на квалитет:

image
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake/
https://teteplast.com//
#d12626
style1
paged
Loading posts...
/home/teteplas/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk