ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

 

 

 

 

 

 

ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ДОО Скопје е професионална и општествено одговорна компанија која се стреми кон континуирано подобрување на своите процеси и производи, заштита на животната средина и придонес кон општеството. ТЕ-ТЕ ПЛАСТ ја развива ПОЛИТИКАТА НА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА базирана на барањата на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Во насока на континуирано подобрување на системот за менаџмент со квалитет, ТЕ-ТЕ ПЛАСТ се стреми кон:

 

 • Идентификување и елиминирање на сите форми на загуби кои што влијаат на квалитетот на процесите и производите/усугите
 • Обезбедување на производи и услуги кои што целосно ги задоволуваат сегашните и идните очекувања на клиентите
 • Професионален однос со своите клиенти како и исполнување на договорените рокови
 • Донесување на одлуки засновани врз претходни истражувања на пазарот, анализи, адекватни податоци и проверени факти
 • Создавање на услови за континуиран развој
 • Обезбедување на здрава работна средина, како и обуки за поттикнување на свеста на вработените за квалитетно работење
 • Целосно документирани процеси на работа со постојано идентификување и отстранување на неусогласеностите од страна на вработените
 • Грижа за животната средина преку енергетска ефикасност на објектите, управување на отпадите и уредност на работната средина

 

Како дел од континуираните процеси за задоволување на барањата на клиентите, со цел да се реализираат целите кон кои се стреми компанијата, филозофијата на ТЕ-ТЕ ПЛАСТ се темели на:

 

 • Инвестиции во развој и технологии
 • Постојана едукација на кадри
 • Широк асортиман на производи и услуги
 • Комплетно решение на едно место

 

 

Скопје, ноември 2018 година

Ѓорче Тодоровски

Генерален Директор на Те-Те Пласт ДОО Скопје


image
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake/
https://teteplast.com//
#d12626
style1
paged
Loading posts...
/home/teteplas/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk